Sony Xperia T2 Ultra - Nhận dạng nhạc bằng TrackID™

background image

ận dạng nhạc bằng TrackID™

S

ử dụng dịch vụ nhận dạng nhạc TrackID™ để xác định một bài hát mà bạn đang

nghe xung quanh mình. Ch

ỉ cần ghi âm một đoạn ngắn của bài hát và bạn sẽ có được

thông tin v

ề nghệ sĩ, tiêu đề và album trong vòng vài giây. Bạn có thể mua bài hát

được TrackID™ nhận dạng và có thể xem các biểu đồ TrackID™ để biết người dùng
TrackID™ trên toàn c

ầu đang tìm kiếm những gì. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng

TrackID™ trong khu v

ực yên tĩnh.

1

T

ạo hồ sơ TrackID™ trực tuyến

2

Xem b

ảng xếp hạng nhạc hiện tại

3

Xem tùy ch

ọn TrackID™

4

Xem l

ịch sử tìm kiếm trước đây của bạn

5

Xác

định bản nhạc bạn đang nghe

Ứng dụng TrackID™ và dịch vụ TrackID™ không được hỗ trợ ở tất cả các quốc gia/khu vực và
không

được mọi hệ thống mạng và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại tất cả các vùng.

Cách nh

ận dạng nhạc bằng công nghệ TrackID™

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nh

ấn vào TrackID™, rồi đưa thiết bị của bạn lại gần nguồn phát nhạc.

3

Nh

ấn vào . Nếu bài hát được nhận dạng bằng dịch vụ TrackID™, kết quả sẽ

hi

ển thị trên màn hình.

Để quay lại màn hình khởi động TrackID™, hãy nhấn vào .

Cách xem thông tin ngh

ệ sĩ của bài hát

1

Sau khi

ứng dụng TrackID™ nhận dạng được bài hát, kết quả sẽ được hiển thị

trên màn hình chính c

ủa TrackID™.

2

Di chuy

ển đến kết quả mà bạn muốn xem, rồi nhấn vào mục đó.

Cách xóa bài hát kh

ỏi lịch sử bản nhạc

1

M

ở ứng dụng TrackID™, rồi duyệt đến bài hát bạn muốn xóa.

2

Ch

ạm và giữ trên màn hình để làm xuất hiện.

3

Nh

ấn vào .

81

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.