Sony Xperia T2 Ultra - Ứng dụng nhỏ

background image

Ứng dụng nhỏ

Ứng dụng nhỏ là các ứng dụng thu nhỏ chạy phía trên các ứng dụng khác trong cùng
m

ột màn hình, nhằm cho phép bạn sử dụng tính năng đa tác vụ. Ví dụ: bạn có thể mở

m

ột trang web hiển thị chi tiết tỷ giá hối đoái rồi sau đó mở ứng dụng nhỏ Máy tính ở

trên cùng c

ủa trang web và thực hiện các phép tính. Bạn có thể truy cập ứng dụng

nh

ỏ qua thanh mục yêu thích. Để tải thêm các ứng dụng nhỏ xuống, hãy truy cập

Google Play™.

Cách m

ở ứng dụng nhỏ

1

Để làm thanh mục yêu thích xuất hiện, hãy bấm .

2

Nh

ấn vào ứng dụng nhỏ mà bạn muốn mở.

B

ạn có thể mở một vài ứng dụng nhỏ cùng lúc.

Cách

đóng một ứng dụng nhỏ

Nh

ấn trên cửa sổ ứng dụng nhỏ.

Cách t

ải về ứng dụng nhỏ

1

T

ừ thanh mục yêu thích, nhấn

, sau

đó nhấn và nhấn .

2

Tìm ki

ếm ứng dụng nhỏ mà bạn muốn tải về, sau đó làm theo hướng dẫn để tải

ứng dụng đó về và hoàn tất cài đặt.

Cách di chuy

ển một ứng dụng nhỏ

Khi

ứng dụng nhỏ được mở ra, chạm và giữ góc trên cùng bên trái của ứng

d

ụng nhỏ, sau đó di chuyển nó đến vị trí mong muốn.

Cách thu nh

ỏ một ứng dụng nhỏ

Khi

đang mở một ứng dụng nhỏ, hãy chạm và giữ góc bên trái trên cùng của

ứng dụng nhỏ đó, sau đó kéo nó sang cạnh bên phải hoặc cạnh dưới màn
hình.

Cách s

ắp xếp lại ứng dụng nhỏ trong thanh mục yêu thích

Ch

ạm và giữ ứng dụng nhỏ và kéo ứng dụng đó đến vị trí mong muốn.

Cách xóa

ứng dụng nhỏ khỏi thanh mục yêu thích

1

Ch

ạm và giữ ứng dụng nhỏ rồi kéo ứng dụng đó vào .

2

Nh

ấn OK.

Cách ph

ục hồi ứng dụng nhỏ đã xoá trước đây

1

M

ở thanh mục yêu thích rồi nhấn

.

2

Ch

ạm và giữ ứng dụng nhỏ mà bạn muốn phục hồi, rồi kéo ứng dụng đó vào

trong thanh m

ục yêu thích.

18

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thêm m

ột tiện ích dưới dạng ứng dụng nhỏ

1

Để làm thanh mục yêu thích xuất hiện, hãy bấm .

2

Nh

ấn

> > .

3

Ch

ọn một tiện ích.

4

Nh

ập tên cho tiện ích nếu muốn, sau đó nhấn OK.

Ti

ện ích

Ti

ện ích là các ứng dụng nhỏ mà bạn có thể sử dụng trực tiếp trên Màn hình chủ.

Ti

ện ích còn có chức năng như phím tắt. Ví dụ: tiện ích Thời tiết cho phép bạn xem

thông tin th

ời tiết cơ bản trực tiếp trên Màn hình chủ. Nhưng khi bạn nhấn vào tiện

ích,

ứng dụng Thời tiết đầy đủ sẽ mở. Bạn có thể tải về tiện ích bổ sung từ Google

Play™.

Cách thêm ti

ện ích vào Màn hình chính

1

Ch

ạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung nhẹ,

sau