Sony Xperia T2 Ultra - Hình nền và chủ đề

background image

ền và chủ đề

B

ạn có thể chỉnh Màn hình chủ theo kiểu của riêng mình, bằng các hình nền và chủ

đề khác nhau.

20

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay

đổi hình nền Màn hình chủ

1

Ch

ạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung.

2

Nh

ấn Hình nền và chọn một tuỳ chọn.

Cách cài ch

ủ đề

1

Ch

ạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chủ cho đến khi thiết bị rung.

2

Nh

ấn Chủ đề.

3

Ch

ọn một tùy chọn và làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

Khi b

ạn thay đổi chủ đề, hình nền cũng sẽ thay đổi trong một số ứng dụng.

Qu