Sony Xperia T2 Ultra - Màn hình ứng dụng

background image

ở menu màn hình Ứng dụng

Khi màn hình

Ứng dụng mở, kéo cạnh trái của màn hình sang phải.

Cách di chuy

ển ứng dụng trên màn hình Ứng dụng

1

Để mở menu màn hình Ứng dụng, hãy kéo cạnh trái của màn hình Ứng dụng
sang ph

ải.

2

B

ảo đảm rằng Thứ tự tùy thích được chọn trong HIỂN THỊ ỨNG DỤNG.

3

Trên màn hình

Ứng dụng, chạm và giữ ứng dụng cho đến khi mục đó được

ch

ọn, rồi kéo ứng dụng đến vị trí mới.

16

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thêm phím t

ắt ứng dụng vào Màn hình chính

1

Để mở menu màn hình Ứng dụng, hãy kéo cạnh trái của màn hình Ứng dụng
sang ph

ải.

2

B

ảo đảm rằng Thứ tự tùy thích được chọn trong HIỂN THỊ ỨNG DỤNG.

3

Trên màn hình

Ứng dụng, chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng, rồi kéo biểu

t

ượng đó lên trên đầu màn hình. Màn hình chính sẽ mở ra.

4

Kéo bi

ểu tượng đến vị trí mong muốn trên Màn hình chính, sau đó thả tay ra.

N

ếu Theo bảng chữ cái hoặc Dùng nhiều nhất được chọn trong HIỂN THỊ ỨNG DỤNG thay

cho Th

ứ tự tùy thích, thì bạn vẫn có thể thêm phím tắt ứng dụng vào Màn hình chính. Chỉ cần

ch

ạm và giữ biểu tượng ứng dụng phù hợp cho đến khi Màn hình chính mở ra, sau đó kéo

bi

ểu tượng đến vị trí mong muốn và thả tay ra.

Cách s

ắp xếp ứng dụng trên màn hình Ứng dụng

1

Để mở menu màn hình Ứng dụng, kéo cạnh trái của màn hình Ứng dụng sang
ph

ải.

2

Ch

ọn tùy chọn mong muốn trong HIỂN THỊ ỨNG DỤNG.

Cách g

ỡ cài đặt ứng dụng từ màn hình Ứng dụng

1

Để mở menu màn hình Ứng dụng, hãy kéo cạnh trái của màn hình Ứng dụng
sang ph

ải.

2

Nh

ấn GỠ CÀI ĐẶT. Tất cả các ứng dụng có thể gỡ cài đặt sẽ được chỉ báo

b

ằng .

3

Nh

ấn vào ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt, sau đó nhấn OK.