Sony Xperia T2 Ultra - Phím tắt và thư mục

background image

ắt và thư mục

S

ử dụng phím tắt và thư mục để quản lý ứng dụng và giữ cho Màn hình chủ gọn

gàng.

19

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Truy c

ập ứng dụng bằng phím tắt

2

Truy c

ập thư mục chứa các ứng dụng.

Cách thêm phím t

ắt ứng dụng vào Màn hình chính

1

Ch

ạm và giữ ở một vùng trống trên Màn hình chủ.

2

Trong menu tùy ch

ỉnh, nhấn vào Tiện ích & Ứng dụng > Ứng dụng.

3

Di chuy

ển qua danh sách các ứng dụng và chọn một ứng dụng. Ứng dụng đã

ch

ọn sẽ được thêm vào Màn hình chủ.

Ho

ặc, ở bước 3, bạn có thể nhấn vào Tiện ích & Ứng dụng > Phím tắt, sau đó chọn ứng

d

ụng từ danh sách có sẵn. Nếu bạn sử dụng phương thức này để thêm phím tắt, thì một số

ứng dụng có sẵn sẽ cho phép bạn thêm chức năng cụ thể vào phím tắt.

Cách di chuy

ển mục trên Màn hình chính

Ch

ạm và giữ vào mục cho đến khi mục đó được chọn, rồi kéo mục đến vị trí

m

ới.

Cách xóa m

ục từ Màn hình chính

Ch

ạm và giữ một mục đến khi mục đó được chọn, rồi kéo mục vào .

Cách t

ạo thư mục trên Màn hình chính

Ch

ạm và giữ một biểu tượng ứng dụng hoặc một phím tắt cho đến khi mục đó

được chọn, rồi kéo và thả mục lên trên một biểu tượng ứng dụng hoặc phím tắt
khác.

Cách thêm m

ục vào thư mục trên Màn hình chính

Ch

ạm và giữ một mục đến khi mục đó được chọn, rồi kéo mục vào thư mục.

Cách

đổi tên thư mục trên màn hình Chủ

1

Nh

ấn vào thư mục để mở.

2

Nh

ấn vào thanh tựa đề của thư mục để hiển thị trường Tên thư mục.

3

Nh

ập tên mới của thư mục và nhấn Xong.

Hình n