Sony Xperia T2 Ultra - Khả năng tương thích với thiết bị trợ thính

background image

ả năng tương thích với thiết bị trợ thính

Tùy ch

ọn khả năng tương thích với thiết bị trợ thính đảm bảo âm thanh từ thiết bị của

b

ạn sẽ hoạt động với thiết bị trợ thính tiêu chuẩn.

123

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách b

ật hoặc tắt khả năng tương thích thiết bị trợ thính

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nh

ấn vào Cài đặt > Cuộc gọi.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Hearing aids.