Sony Xperia T2 Ultra - Chuyển nội dung video sang thiết bị

background image

ển nội dung video sang thiết bị

Tr

ước khi bạn bắt đầu sử dụng ứng dụng Phim, bạn nên chuyển phim, chương trình

TV và n

ội dung video khác vào thiết bị của mình từ các thiết bị khác, chẳng hạn như

máy tính. D

ưới đây là một số cách để chuyển nội dung của bạn:

Riêng

đối với Windows

®

: K

ết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB, kéo và

th

ả tập tin video trực tiếp bằng ứng dụng quản lý tập tin trên máy tính. Xem Quản lý

t

ập tin bằng máy tính trên trang 129 .

N

ếu bạn có máy tính PC hoặc Apple

®

Mac

®

, hãy s

ử dụng phần mềm Xperia™

Companion

để sắp xếp nội dung và chuyển các tập tin video sang thiết bị của bạn.

Qu