Sony Xperia T2 Ultra - Xem video trong ứng dụng Video

background image

ứng dụng Video

S

ử dụng ứng dụng Video để phát các bộ phim và nội dung video khác mà bạn đã lưu

ho

ặc tải về thiết bị của mình. Ứng dụng Video cũng giúp bạn lấy về hình ảnh áp-phích

qu

ảng cáo, tóm lược nội dung chính, thông tin về thể loại và chi tiết đạo diễn cho từng

b

ộ phim. Bạn cũng có thể phát các bộ phim của mình trên các thiết bị khác được kết

n

ối vào cùng một mạng.

M

ột số tập tin video có thể không phát được trong ứng dụng Video.

1

Xem các tùy ch

ọn menu

2

Hi

ển thị video phát gần đây nhất

3

Kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải để duyệt tất cả video đã lưu và tải về

4

Nh

ấn để phát các tập tin video đã lưu hoặc tải về

5

Di chuy

ển lên hoặc xuống để xem nội dung

Sony Entertainment Network v

ới PS Video hiện không có sẵn ở mọi thị trường. Các điều khoản

điều kiện bổ sung được áp dụng.

Cách phát video trong

ứng dụng Video

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Video.

2

Tìm và nh

ấn vào video bạn muốn phát. Nếu video không hiển thị trên màn hình,

hãy kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Video,

sau

đó tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.

3

Để hiển thị hoặc ẩn các nút điều khiển, hãy nhấn vào màn hình.

4

Để tạm ngừng phát, hãy nhấn . Để tiếp tục phát, hãy nhấn .

5

Để tua lại, hãy kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên trái. Để tua đi
nhanh, hãy kéo v

ạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên phải.

Cách phát m

ột đoạn video trên thiết bị ngoại vi

1

Khi

đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị tất cả các nút

điều khiển.

2

Nh

ấn > Throw.

3

Ch

ọn thiết bị ngoại vi để phát đoạn video. Nếu không có sẵn thiết bị ngoại vi

nào, theo ch

ỉ dẫn trên màn hình để thêm thiết bị ngoại vi.

103

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay

đổi cài đặt trong Video

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Video.

2

Nh

ấn > Cài đặt, sau đó thay đổi các cài đặt theo ý muốn.

Cách thay

đổi cài đặt âm thanh khi đang phát video

1

Khi

đang phát video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.

2

Nh

ấn > Cài đặt âm thanh, sau đó thay đổi các cài đặt theo ý muốn.

3

Khi b

ạn làm xong, hãy nhấn OK.

Cách chia s

ẻ video

1

Khi

đang phát video, hãy nhấn vào , sau đó nhấn vào Chia sẻ.

2

Nh

ấn vào ứng dụng bạn muốn dùng để chia sẻ video đã chọn, sau đó làm theo

các b

ước thích hợp để gửi đi.

Chuy